Profesionální přeprava motocyklů

Na vlastní motorce Španělskem, Portugalskem nebo třeba do Afriky

Spočítejte si cenu*

Počet motocyklů
Cena bez DPH

Cena včetně DPH


 
* Uvedená cena je za přepravu 1 motocyklu do cílové destinace.

Pravidla soutěže o obousměrnou přepravu motocyklu do destinace Madrid (Španělsko) 2023

2. březen 2023

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž MOTOBOXSoutěž MOTOBOX

o obousměrnou přepravu motocyklu do destinace Madrid (Španělsko)

I.Organizátor a provozovatel soutěže

 • Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost RELINE LOGISTICS s.r.o., vystupující pod obchodní značkou MOTOBOX, IČO: 059 29 903, se sídlem Pražská 313, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28391 (dále jen „provozovatel”).

II. Místo a doba trvání soutěže

 • Soutěž bude probíhat na veletrhu Motocykl 2023, který se uskuteční v areálu PVA EXPO PRAHA Letňany, Veletržní areál, Beranových 667, 199 00 Letňany a který se bude konat ve dnech od 02.03.2023 do 05.03.2023, a to konkrétně v expozici provozovatele označené MOTOBOX, pavilon 2.
 • Doba konání soutěže je stanovena od 02.03.2023 do 04.03.2023, a to každý den od 9:00 hodin do 19:00 hodin.

III. Podmínky účasti v soutěži

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době konání soutěže dovršila věk osmnácti (18) let a která na místě konání soutěže vyplní požadované údaje do soutěžního lístku (jméno, příjmení, e-mail, telefon) a zároveň na druhé straně soutěžního lístku svým podpisem stvrdí souhlas se zasíláním obchodních sdělení ze strany provozovatele soutěže (dále jen „účastník soutěže”). Účastník soutěže následně vyplněný a podepsaný soutěžní lístek vhodí do osudí umístěného v expozici MOTOBOX, pavilon 2.
 • Ze soutěže bude vyřazen ten účastník soutěže, který do soutěžního lístku nevyplní veškeré požadované údaje, nebo na druhé straně soutěžního lístku nestvrdí svých podpisem souhlas se zasíláním obchodních sdělení ze strany provozovatele soutěže.

IV. Určení vítěze soutěže

 • Provozovatel soutěže určí na základě slosování, které proběhne v neděli 05.03.2023 od 11:00 hodin na místě konání soutěže, jednoho vítěze, který získá poukaz na bezplatnou obousměrnou přepravu motocyklu do destinace Madrid ve Španělsku, kterou provozovatel soutěže nabízí na svých internetových stránkách na adrese www.motobox.cz.
 • Výherce soutěže bude dne 05.03.2023 kontaktován na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které uvedl při vyplňování soutěžního lístku.

V. Osobní údaje

 • Přihlášením a účastí v soutěži dávají účastníci soutěže provozovateli souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, a to za účelem určení vítěze soutěže, předání výhry a řešení dalších otázek souvisejících s účastí v soutěži (dále jen „Souhlas“).
 • Poskytnuté osobní údaje soutěžících budou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, ale je podmínkou účasti soutěžících v soutěži.
 • Účastník soutěže může vzít Svůj souhlas kdykoliv během průběhu soutěže zpět, ale musí tak učinit v době průběhu soutěže nebo před předáním výhry. Odvolání souhlasu povede k vyloučení účastníka soutěže ze soutěže.
 • Provozovatel soutěže tímto prohlašuje, že osobní údaje soutěžících uvedené v čl. V odst. 2 těchto pravidel, bude uchovávat po dobu pěti (5) let.
 • Na základě právních předpisů na ochranu osobních údajů (především GDPR) má účastník soutěže za stanovených podmínek dále právo na přístup k osobním údajům, které o něm provozovatel soutěže zpracovává a poskytnutí dalších informací o jejich zpracování, právo na opravu nesprávných a neúplných údajů, právo získat osobní údaje a přenést je k jinému správci, právo podat námitky proti zpracovávání a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

VI. Závěrečná ustanovení

 • Účastí v soutěži vyslovuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli účastníka soutěže ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže.
 • Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese: www.motobox.cz, v sekci Blog a v tištěné podobě na výstavní expozici MOTOBOX, pavilon 2.
 • Tato pravidla soutěže jsou účinná od 02.03.2023.