Pravidla soutěže o obousměrnou přepravu motocyklu do destinace Madrid (Španělsko) 2024

27. únor 2024

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž MOTOBOXSoutěž MOTOBOX

o obousměrnou přepravu motocyklu do destinace Madrid (Španělsko)

I.Organizátor a provozovatel soutěže

 • Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost RELINE LOGISTICS s.r.o., vystupující pod obchodní značkou MOTOBOX, IČO: 059 29 903, se sídlem Pražská 313, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28391 (dále jen „provozovatel”).

II. Místo a doba trvání soutěže

 • Soutěž bude probíhat na veletrhu MOTOSALON 2024, který se uskuteční v areálu Veletrhy Brno, Výstaviště 405/1 603 00 Brno, který se bude konat ve dnech od 29.02.2024 do 03.03.2024 a na veletrhu MOTOCYKEL 2024, který se uskuteční v areálu INCHEBA EXPO Bratislava, Viedenska cesta 3-5, 851 01 Bratislava a bude se konat od 07.03.-10.03.2024, to konkrétně v expozici provozovatele označené MOTOBOX.
 • Doba konání soutěže je stanovena na veletrhu MOTOSALON Brno od 29.02.2023 do 02.03.2023, to každý den od 9:00 hodin do 18:00 hodin a na veletrhu MOTOCYKEL Bratislava od 07.03-09.03.2024, a to každý den od 9:00 hodin do 19:00 hodin.

III. Podmínky účasti v soutěži

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době konání soutěže dovršila věk osmnácti (18) let a která na místě konání soutěže vyplní požadované údaje do soutěžního lístku (jméno, příjmení, e-mail, telefon) a zároveň na druhé straně soutěžního lístku svým podpisem stvrdí souhlas se zasíláním obchodních sdělení ze strany provozovatele soutěže (dále jen „účastník soutěže”). Účastník soutěže následně vyplněný a podepsaný soutěžní lístek vhodí do osudí umístěného v expozici MOTOBOX.
 • Ze soutěže bude vyřazen ten účastník soutěže, který do soutěžního lístku nevyplní veškeré požadované údaje, nebo na druhé straně soutěžního lístku nestvrdí svých podpisem souhlas se zasíláním obchodních sdělení ze strany provozovatele soutěže.
 • Výherní poukaz na přepravu motocyklu je nepřenosný a vázaný pouze na jméno výherce. 

IV. Určení vítěze soutěže

 • Provozovatel soutěže určí na základě slosování, které proběhne v neděli 03.03.2024 od 11:00 hodin (MOTOSALON Brno) a 10.03.2024 (MOTOCYKEL Bratislava) od 11:00 hodin na místě konání soutěže, jednoho vítěze, který získá poukaz na bezplatnou obousměrnou přepravu motocyklu do destinace Madrid ve Španělsku, kterou provozovatel soutěže nabízí na svých internetových stránkách na adrese www.motobox.cz.
 • Výherce soutěže bude dne 03.03.2024 a 10.03.2024 kontaktován na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které uvedl při vyplňování soutěžního lístku.

V. Osobní údaje

 • Přihlášením a účastí v soutěži dávají účastníci soutěže provozovateli souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, a to za účelem určení vítěze soutěže, předání výhry a řešení dalších otázek souvisejících s účastí v soutěži (dále jen „Souhlas“).
 • Poskytnuté osobní údaje soutěžících budou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, ale je podmínkou účasti soutěžících v soutěži.
 • Účastník soutěže může vzít Svůj souhlas kdykoliv během průběhu soutěže zpět, ale musí tak učinit v době průběhu soutěže nebo před předáním výhry. Odvolání souhlasu povede k vyloučení účastníka soutěže ze soutěže.
 • Provozovatel soutěže tímto prohlašuje, že osobní údaje soutěžících uvedené v čl. V odst. 2 těchto pravidel, bude uchovávat po dobu pěti (5) let.
 • Na základě právních předpisů na ochranu osobních údajů (především GDPR) má účastník soutěže za stanovených podmínek dále právo na přístup k osobním údajům, které o něm provozovatel soutěže zpracovává a poskytnutí dalších informací o jejich zpracování, právo na opravu nesprávných a neúplných údajů, právo získat osobní údaje a přenést je k jinému správci, právo podat námitky proti zpracovávání a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

VI. Závěrečná ustanovení

 • Účastí v soutěži vyslovuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli účastníka soutěže ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže.
 • Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese: www.motobox.cz, v sekci Blog a v tištěné podobě na výstavní expozici MOTOBOX.
 • Tato pravidla soutěže jsou účinná od 27.03.2024.